Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník kontroly živností samosprávního úřadu

Charakteristika

Samostatný pracovník kontroly živností samosprávního úřadu provádí komplexní kontrolu dodržování živnostenského zákona spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy, ukládání sankcí.
 • Dozorová činnost u podnikatelských subjektů a u koncesovaných živností.
 • Kontrola výkonu státní správy na svěřeném úseku.
 • Přezkoumání rozhodnutí o přestupcích na úseku podnikání a na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě.
 • Přezkoumání rozhodnutí obecních živnostenských úřadů.
 • Přezkoumávání v odvolacím řízení rozhodnutí o přestupcích na úseku podnikání.
 • Příprava podkladů pro soudní řízení vedená proti rozhodnutí úřadu v oblasti živnostenského podnikání.
 • Rozhodování o pozastavení a zániku živnostenských oprávnění.
 • Ukládání pokuty v blokovém a ve správním řízení.
 • Usměrňování obecních živnostenských úřadů v oblasti živnostenské kontroly.
 • Usměrňování správních postupů a zajišťování informací o aktuálním vývoji živnostenské agendy na svěřeném úseku.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vypracovávání protokolů o výsledku kontroly a záznamů ze zahájených kontrolních šetření.
 • Zastupování úřadu před soudy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33439 - Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 27 781 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.