Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník registrace živností samosprávního úřadu

Charakteristika

Samostatný pracovník registrace živností samosprávního úřadu zajišťuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Poskytování konzultací právnickým a fyzickým osobám v oblasti podnikání.
 • Poskytování metodické pomoci obecním živnostenským úřadům.
 • Přezkoumání rozhodnutí o přestupcích na úseku podnikání a na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě v odvolacím řízení.
 • Přezkoumávání rozhodnutí obecních živnostenských úřadů mimo odvolací řízení v oblasti působnosti odboru a rozhodování o povolení či nařízení obnovy řízení.
 • Příprava podkladů pro soudní řízení.
 • Spolupráce s oddělením evidence a informačních systémů odboru živností MPO.
 • Spolupráce se správními úřady, hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy, sdruženími a společenstvy.
 • Usměrňování obecních úřadů v oblasti živností a živnostenského rejstříku.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení živnostenského rejstříku v působnosti příslušného správního obvodu.
 • Výkon státní správy na svěřeném úseku u obecních živnostenských úřadů.
 • Vyřizování petic, stížností a podnětů.
 • Vyřizování žádostí o živnosti a o koncese.
 • Zabezpečování zpracovávání metodiky kraje pro jednotlivé živnosti, navrhování a předkládání postupu při jejich vydávání a změnách.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33439 - Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 27 781 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.