Přeskočit navigaci

Specialista samosprávy pro zdravotní péči

Charakteristika

Specialista samosprávy pro zdravotní péči koordinuje a vykonává odborné činnosti na úseku zdravotní péče spadající do kompetence samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Druhoinstanční řízení v rámci řešení odvolání proti rozhodnutí orgánů prvního stupně za přestupky na úseku zdravotnictví.
 • Komplexní výkon státní správy na úseku nestátních zdravotnických zařízení vyplývající ze zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
 • Kontrola kvality poskytované zdravotní péče.
 • Koordinace a usměrňování činností při realizaci územní zdravotní politiky státu včetně zpracování analýz efektivnosti využití zdravotnických zařízení.
 • Osvětová, výchovná a vzdělávací činnost v oblasti zdravotní péče.
 • Posuzování úrovně hospodářského a sociálního rozvoje z hlediska zdravotní péče a materiálního vybavení.
 • Přezkoumání rozhodnutí o přestupcích v odvolacím řízení na úseku zdravotnictví.
 • Přijímání, prověřování a vyřizování podnětů, petic, stížností a oznámení občanů.
 • Příprava materiálu pro zpracování rozpočtu kraje a zabezpečování podkladů pro rozhodování o nakládání s majetkem kraje v oblasti zdravotnictví.
 • Příprava stanovisek úřadu k akreditačním řízením zdravotnických zařízení.
 • Řízení činnosti oddělení a odboru zdravotní péče.
 • Spolupráce na přípravě podkladů pro rozhodování o investičních záměrech zdravotnických zařízení v kraji.
 • Spolupráce na tvorbě sítě, akreditaci a standardizaci zdravotnických zařízení v kraji.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výkon funkce odvolacího orgánu proti rozhodnutí ředitelů zdravotnických zařízení.
 • Zajištění povinností vyplývajících z branného zákona, zákona o návykových látkách, zákona o léčivech spadajících do kompetence úřadu.
 • Zajišťování realizace hlavních směrů rozvoje sítě zdravotnických zařízení.
 • Zpracovávání koncepcí a programů rozvoje zdravotní péče.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 00 34 895

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.