Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník samosprávy pro zdravotní péči

Charakteristika

Samostatný pracovník samosprávy pro zdravotní péči vykonává odborné činnosti na úseku zdravotní péče spadající do kompetence samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Evidence stížností a jiných podnětů na úseku zdravotnictví, zabezpečování projednávání stížností územní znaleckou komisí.
 • Kontrolní činnost.
 • Konzultační činnost u orgánů prvního stupně v rámci přestupkového řízení na úseku zdravotnictví.
 • Konzultační činnost v oblasti státní správy na úseku řešení přestupků ve zdravotnictví.
 • Odborné zpracování odvolání proti rozhodnutí prvoinstančních orgánů za přestupky na úseku zdravotnictví.
 • Spolupráce s krajským drogovým koordinátorem při ochraně před alkoholismem a ostatními toxikomaniemi.
 • Spolupráce s oddělením rozpočtu a financováním zdravotnictví.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracování rozhodnutí o vydání Osvědčení o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v nestátním zdravotnickém zařízení.
 • Zpracování rozhodnutí o vydání souhlasu s věcným, technickým a personálním vybavením nestátních zdravotnických zařízení.
 • Zpracování rozhodnutí o vydání, zrušení a změně registrací nestátních zdravotnických zařízení.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33437 - Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 28 779 25 515

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.