Přeskočit navigaci

Kontrolor školní inspekce specialista

Charakteristika

Kontrolor školní inspekce specialista zajišťuje metodické a kontrolní činnosti ústředí České školní inspekce jako ústředního orgánu státní správy.

Činnosti

  • Metodické vedení kontrolních pracovníků v oboru své působnosti.
  • Odborné práce zejména v  rozborové činnosti, vyhodnocování výsledků a příprava podkladů pro rozhodování v otázkách spadajících do rozsahu kompetence správního orgánu státní správy v regionech s celostátní působností.
  • Ověřování metodických postupů a metod kontrolní činnosti.
  • Podíl na tvorbě a připomínkovém řízení při tvorbě vnitřních předpisů organizace v rámci svých kompetencí.
  • Podíl na vzdělávání kontrolních pracovníků v oboru své působnosti.
  • Vykonávání státní kontroly dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontroly finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s právními předpisy.
  • Zpracovávání metodických materiálů k provádění kontrolní činnosti.
  • Zpracovávání podkladů pro statistické a analytické výstupy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2351 - Specialisté zaměření na metody výuky 00 33 465
23512 - Školní inspektoři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.