Přeskočit navigaci

Referent specialista fiskální politiky

Charakteristika

Referent specialista fiskální politiky tvoří koncepce fiskální politiky státu a transformuje fiskální politiku do ekonomických nástrojů státního rozpočtu.

Činnosti

 • Analýza a vyhodnocování dopadů institucionálních změn v oblasti veřejných financí z hlediska stability veřejných financí a její udržitelnost.
 • Formulace strategických hospodářsko politických dokumentů ČR z hlediska fiskální politiky a její koordinace s politikami v rámci EU.
 • Hodnocení vývojových trendů a identifikace rizik fiskálního vývoje, včetně jejich dopadů na fiskální i na makroekonomickou oblast pro účely přípravy rozpočtové politiky, návrhu SR a jeho střednědobého výhledu, plnění SR a státního závěrečného účtu.
 • Koordinace makroekonomických politik z hlediska cílů fiskální politiky vč. jejich koordinace v rámci EU.
 • Makroekonomické a fiskální modelování pro potřeby analýz, prognóz a hodnocení fiskálních dopadů makroekonomických i strukturních politik.
 • Sledování a analýza základních ekonomických tendencí světové ekonomiky, sledování a vyhodnocování fiskálního vývoje a fiskální politiky zejména v EU.
 • Spolupráce s mezinárodními ekonomickými a finančními organizacemi, zejména s OECD, MMF a SB včetně poskytování požadovaných údajů v gesci Ministerstva financí.
 • Tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformace do ekonomických nástrojů státního rozpočtu (SR).
 • Tvorba nástrojů a informačních zdrojů pro hodnocení a prognózování makroekonomického vývoje a pro formulování a hodnocení dopadů fiskální a rozpočtové politiky.
 • Tvorba stanovisek k základním opatřením a záměrům vlády, analýza a vyhodnocení jejich dopadů jak z hlediska fiskální stability, tak i celkového ekonomického vývoje.
 • Zajišťování formalizovaného i neformálního dialogu vládních i nevládních ekonomických pracovišť sledujících stabilitu a transparentnost makroekonomických fiskálních analýz a prognóz.
 • Zpracování analýz a krátkodobé predikce vývoje veřejných financí, včetně jednotlivých segmentů sektoru vládních institucí.
 • Zpracování dlouhodobých a střednědobých scénářů ekonomického vývoje ČR, zpracování fiskálních scénářů a vyhodnocování variant makroekonomické a fiskální politiky.
 • Zpracovávání makroekonomických a fiskálních analýz, predikcí a prognóz zejména pro potřeby formulace fiskální a rozpočtové politiky ve střednědobém horizontu vč. sestavení návrhu státního rozpočtu a hodnocení jeho plnění.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2631 - Specialisté v oblasti ekonomie 40 868 33 089
26311 - Specialisté v oblasti národohospodářství 54 448 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.