Přeskočit navigaci

Referent specialista fiskální politiky

Charakteristika

Referent specialista fiskální politiky tvoří koncepce fiskální politiky státu a transformuje fiskální politiku do ekonomických nástrojů státního rozpočtu.

Činnosti

 • Analýza a vyhodnocování dopadů institucionálních změn v oblasti veřejných financí z hlediska stability veřejných financí a její udržitelnost.
 • Formulace strategických hospodářsko politických dokumentů ČR z hlediska fiskální politiky a její koordinace s politikami v rámci EU.
 • Hodnocení vývojových trendů a identifikace rizik fiskálního vývoje, včetně jejich dopadů na fiskální i na makroekonomickou oblast pro účely přípravy rozpočtové politiky, návrhu SR a jeho střednědobého výhledu, plnění SR a státního závěrečného účtu.
 • Koordinace makroekonomických politik z hlediska cílů fiskální politiky vč. jejich koordinace v rámci EU.
 • Makroekonomické a fiskální modelování pro potřeby analýz, prognóz a hodnocení fiskálních dopadů makroekonomických i strukturních politik.
 • Sledování a analýza základních ekonomických tendencí světové ekonomiky, sledování a vyhodnocování fiskálního vývoje a fiskální politiky zejména v EU.
 • Spolupráce s mezinárodními ekonomickými a finančními organizacemi, zejména s OECD, MMF a SB včetně poskytování požadovaných údajů v gesci Ministerstva financí.
 • Tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformace do ekonomických nástrojů státního rozpočtu (SR).
 • Tvorba nástrojů a informačních zdrojů pro hodnocení a prognózování makroekonomického vývoje a pro formulování a hodnocení dopadů fiskální a rozpočtové politiky.
 • Tvorba stanovisek k základním opatřením a záměrům vlády, analýza a vyhodnocení jejich dopadů jak z hlediska fiskální stability, tak i celkového ekonomického vývoje.
 • Zajišťování formalizovaného i neformálního dialogu vládních i nevládních ekonomických pracovišť sledujících stabilitu a transparentnost makroekonomických fiskálních analýz a prognóz.
 • Zpracování analýz a krátkodobé predikce vývoje veřejných financí, včetně jednotlivých segmentů sektoru vládních institucí.
 • Zpracování dlouhodobých a střednědobých scénářů ekonomického vývoje ČR, zpracování fiskálních scénářů a vyhodnocování variant makroekonomické a fiskální politiky.
 • Zpracovávání makroekonomických a fiskálních analýz, predikcí a prognóz zejména pro potřeby formulace fiskální a rozpočtové politiky ve střednědobém horizontu vč. sestavení návrhu státního rozpočtu a hodnocení jeho plnění.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2631 - Specialisté v oblasti ekonomie 40 868 33 089
26311 - Specialisté v oblasti národohospodářství 54 448 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.