Přeskočit navigaci

Referent specialista regulace a kontroly cen

Charakteristika

Referent specialista regulace a kontroly cen tvoří koncepci cenové politiky, návrhy zákonů a dalších právních předpisů v oblasti sjednávání a regulace cen.

Činnosti

 • Dozor nad výkonem přenesené působnosti krajů a hl. m. Prahy v oblasti kontroly cen a poskytování metodické pomoci územním samosprávným celkům při regulaci a kontrole cen.
 • Koordinace a metodické řízení výkonu cenové kontroly finančních ředitelství (FŘ).
 • Matematické modelování postupů při ovlivňování chování ekonomických subjektů v regulovaných oblastech.
 • Propočty dopadů z měnových, daňových a cenových opatření do vývoje inflace a životních nákladů obyvatelstva.
 • Provádění rozborů tržní situace na relevantních trzích včetně vyhodnocování vývoje cen.
 • Příprava cenově regulačních opatření v působnosti regulačních orgánů.
 • Příprava podkladů pro jednání s orgány EU a dalšími mezinárodními organizacemi pro oblast cen a plnění úkolů v oblasti harmonizace cenových předpisů s právem EU.
 • Příprava přehledu pravomocně uložených pokut za porušení cenových předpisů ke zveřejnění v Cenovém věstníku.
 • Tvorba koncepce cenové politiky, metodiky cen a systémových řešení v oblasti regulace cen.
 • Tvorba koncepce ochrany před subvencovanými dovozy z nečlenských zemí EU, podíl na výkonu této ochrany a na přípravě předpisů EU v oblasti ochrany před subvencovanými dovozy a ochrany spotřebitele.
 • Tvorba metodických pokynů, metodických pomůcek, sdělení a informačních materiálů pro cenové kontrolní orgány.
 • Tvorba návrhů právních předpisů a koordinace práce na přípravě cenově regulačních opatření a zajištění jejich publikace v Cenovém věstníku.
 • Tvorba návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti cenové kontroly, dávání podnětů k úpravě ostatních předpisů ovlivňujících výkon cenové kontroly.
 • Tvorba stanovisek ke koncepcím a záměrům privatizace v regulovaných síťových odvětvích, zejména z hlediska deregulace cen, tvorby soutěžního prostředí a odstranění dotací.
 • Vedení správního řízení o porušení cenových předpisů, včetně odvolacího řízení, mimořádných opravných prostředků a agendy spojené se soudními žalobami.
 • Vedení správních řízení o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím FŘ, krajských úřadů a magistrátů statutárních měst o uložení pokuty za porušení cenových předpisů a příprava návrhů rozhodnutí v tomto řízení.
 • Vyhodnocování stavu soutěžního prostředí při sjednávání neregulovaných cen.
 • Vyhodnocování výsledků a účinnosti všech cenových kontrol prováděných podle zákona o cenách.
 • Výkon cenové kontroly, provádění šetření pro potřeby vývoje a regulace cen.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 36 790 30 738
24113 - Specialisté kalkulací, cen a nákladů 43 847 26 717

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.