Přeskočit navigaci

Referent finanční kontroly

Charakteristika

Referent finanční kontroly řeší úkoly zásadního významu v oblasti koncepce, legislativy, koordinace a usměrňování finanční kontroly ve veřejné správě a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

Činnosti

 • Koordinace a dohled nad úrovní a jednotnou linií vzdělávání v celé veřejné správě.
 • Posuzování právních předpisů s celostátní působností v připomínkovém řízení, zejména z hlediska kontrolovatelnosti stanovených povinností a výkonu kontroly, včetně kontroly
 • Prošetřování oznámení o podjatostí a námitek podjatosti, a rozhodování o vyloučení kontrolního pracovníka při výkonu finanční kontroly v jednotlivých orgánech veřejné správy.
 • Prověřování dílčích otázek kontrolního programu u organizačních složek státu, státních fondů, ostatních státních organizací, u žadatelů a poskytovatelů veřejné finanční podpory u prostředků ze zahraničí (jako člen kontrolní skupiny).
 • Prověřování přiměřenosti a účinnosti řídících a kontrolních systémů ve veřejné správě, včetně analýzy rizik pro účely výkonu veřejnosprávní kontroly.
 • Prověřování přiměřenosti a účinnosti systémů finanční kontroly prostředků ze zahraničí u správců kapitol a dalších organizací v jejich působnosti.
 • Přezkoumávání hospodaření krajů, Regionálních rad, hl. m. Prahy, městských částí hl. m. Prahy a obcí za uplynulý kalendářní rok.
 • Řešení námitek podaných proti protokolům a zprávám z vykonaných kontrol.
 • Řízení a koordinace výkonu finanční kontroly prováděné finančními orgány.
 • Tvorba koncepce systému veřejnoprávní kontroly, vnitřního kontrolního systému a řídící kontroly ve veřejné správě, včetně harmonizace legislativy v návaznosti na právní předpisy ES/EU.
 • Tvorba metodických dokumentů a zajištění odborné přípravy zaměstnanců v oblasti finanční kontroly.
 • Tvorba národní strategie při ochraně finančních zájmů Evropských společenství a při odhalování nesrovnalostí.
 • Tvorba návrhů právních předpisů v oblasti finanční kontroly.
 • Tvorba věcné náplně průběžného systému vzdělávání v oblasti finanční kontroly.
 • Vyhodnocování a analýza výsledků kontrol a návrhy celostátních systémových opatření na úseku veřejnoprávní kontroly.
 • Výkon dozoru nad přezkoumáním hospodaření územně samosprávních celků, které uskutečnily krajské úřady nebo Magistrát hl. m. Prahy v přenesené působnosti, anebo auditor.
 • Výkon finanční kontroly prostředků ze zahraničí, kontroly nakládání s finančními prostředky z výnosů prodeje majetku v privatizaci a u nadací a nadačních fondů.
 • Výkon finanční kontroly veřejných prostředků v jednotlivých orgánech veřejné správy.
 • Výkon kontroly nakládání s prostředky poskytovanými na odstraňování ekologických škod.
 • Vypracovávání souhrnných zpráv z uskutečněných finančních kontrol ve veřejné správě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.
 • Vypracovávání zpráv o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 420/2004 Sb.
 • Zpracovávání vyjádření k žádostem o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen na základě výsledků provedených kontrol.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 36 790 30 738
24112 - Účetní auditoři 39 647 32 997

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání