Přeskočit navigaci

Inspektor veterinárních biopreparátů a léčiv

Charakteristika

Inspektor veterinárních biopreparátů a léčiv provádí složité inspekce v ČR u výrobců, distributorů veterinárních biopreparátů a léčiv a veterinárních lékařů.

Činnosti

  • Koordinace inspekčních činností a zpracování plánů inspekcí.
  • Poradenská a konzultační činnost.
  • Řešení neoprávněného výdeje veterinárních léčiv nebo uvádění do oběhu neschválených veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků.
  • Samostatné provádění inspekcí a vypracování kompletní dokumentace z inspekční činnosti.
  • Vyhodnocování inspekční činnosti v oblasti výdeje veterinárních léčivých přípravků v lékárnách a výdeje a používání léčiv u veterinárních lékařů.
  • Vyhotovení návrhů na pozastavení, změnu, rozšíření nebo zrušení Povolení k činnosti regulovaným subjektům, popřípadě za jiná opatření plynoucí ze zjištění v rámci dozoru nad trhem.
  • Vypracování hlášení o spotřebě veterinárních léčivých přípravků a spotřebě návykových látek u veterinárních lékařů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 00 34 895

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.