Přeskočit navigaci

Kontrolor školní inspekce

Charakteristika

Kontrolor školní inspekce provádí kontrolní činnost na úseku státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví v působnosti oblastního orgánu státní správy na úseku České školní inspekce.

Činnosti

  • Analýza výsledků dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů na opatření.
  • Informování vedoucího o zjištěných skutečnostech, tak závažného charakteru, že by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví dětí, žáků a zaměstnanců ve školách, předškolních a školských zařízeních.
  • Kontrola dodržování předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a zaměstnanců ve školách, v předškolních a školských zařízeních.
  • Podíl na analýze výsledků kontrolní činnosti inspektorátu v oblasti BOZP a PO na základě vlastní odborné kvalifikace.
  • Podíl na tvorbě a připomínkovém řízení při tvorbě vnitřních předpisů organizace v rámci svých kompetencí.
  • Předkládání připomínek k metodikám inspekční činnosti, spolupráce s vyhodnocováním účinnosti metodiky a navrhování jejich úprav.
  • Vykonávání státní kontroly dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontroly využívání finančních prostředků státního rozpočtu.
  • Zpracování písemných výstupů z vlastní kontrolní činnosti a odpovědnost za jeho obsahovou a formální úroveň v souladu s právními předpisy.
  • Zpracování podkladů pro statistické a analytické výstupy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2351 - Specialisté zaměření na metody výuky 00 33 465
23512 - Školní inspektoři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání