Přeskočit navigaci

Školní inspektor

Charakteristika

Školní inspektor metodicky usměrňuje a provádí inspekční činnost v republikové působnosti a v působnosti oblastního orgánu státní správy na úseku České školní inspekce.

Činnosti

  • Informační a metodický servis.
  • Koordinace a podíl na přípravě zásadních materiálů spoluvytvářejících směr vývoje v oblasti veřejnosprávní kontroly využívání prostředků státního rozpočtu.
  • Příprava inspekcí v oboru své působnosti.
  • Rozbory, vyhodnocování výsledků a příprava podkladů pro rozhodování v otázkách spadajících do kompetence správního orgánu státní správy v regionech s celostátní působností.
  • Spolupráce při vypracování návrhu rozhodnutí ústřední školní inspektorky o odvolání kontrolované osoby proti rozhodnutí o námitkách ke kontrolnímu zjištění protokolu.
  • Spolupráce s odbornými pracovišti v ČR i v zemích EU v oblasti evaluace vzdělávacího systému.
  • Spoluvytváření a ověřování metodických nástrojů a materiálů užívaných při inspekční a kontrolní činnosti pro evaluaci škol, předškolních a školských zařízení.
  • Zajišťování výkonu a realizace inspekční činnosti, státní kontroly a veřejnosprávní kontroly finančních prostředků státního rozpočtu.
  • Zpracování písemných výstupů z vlastní inspekční a kontrolní činnosti a odpovědnost za jeho obsahovou a formální úroveň v souladu s právními předpisy a vnitřnímu předpisy.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2351 - Specialisté zaměření na metody výuky 00 33 465
23512 - Školní inspektoři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání