Přeskočit navigaci

Obvodní báňský inspektor

Charakteristika

Obvodní báňský inspektor zajišťuje úkoly státní báňské správy náležející do působnosti příslušného OBÚ.

Činnosti

 • Kontrolní činnost se speciálním zaměřením na postup těžebních prací dle POPD, povolení činnosti hornickým způsobem, realizování trhacích prací, zajišťování a likvidace povrchových těžeben, stanovování a rušení dobývaných prostorů.
 • Odborný dozor na pracovištích ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách u organizací realizujících hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem lomovým dobýváním.
 • Spolupráce s příslušnými Inspektoráty BP a Policii ČR.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedením agendy úhrad z plochy dobývacího prostoru a vytěžených nerostů, vedení rezervních fondů na odstraňování škod a sanaci prostředí po skončení hornické činnosti.
 • Výkon vrchního dozoru nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem v oblasti báňské a při používání a ničení výbušnin ve vymezeném rozsahu.
 • Vyřizování stížností týkajících se oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, realizace průzkumu ložisek nerostů, jejich ochrany a dobývání, včetně zahlazení následků dobývání.
 • Zajišťování koncepčních řešení zvlášť složitých úkolů při výkonu státní báňské správy a výkonu vrchního dozoru v rámci obvodu úřadu.
 • Zajišťování školení, instruktáží a seminářů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21469 - Ostatní důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání