Přeskočit navigaci

Obvodní báňský inspektor

Charakteristika

Obvodní báňský inspektor zajišťuje úkoly státní báňské správy náležející do působnosti příslušného OBÚ.

Činnosti

 • Kontrolní činnost se speciálním zaměřením na postup těžebních prací dle POPD, povolení činnosti hornickým způsobem, realizování trhacích prací, zajišťování a likvidace povrchových těžeben, stanovování a rušení dobývaných prostorů.
 • Odborný dozor na pracovištích ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách u organizací realizujících hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem lomovým dobýváním.
 • Spolupráce s příslušnými Inspektoráty BP a Policii ČR.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedením agendy úhrad z plochy dobývacího prostoru a vytěžených nerostů, vedení rezervních fondů na odstraňování škod a sanaci prostředí po skončení hornické činnosti.
 • Výkon vrchního dozoru nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem v oblasti báňské a při používání a ničení výbušnin ve vymezeném rozsahu.
 • Vyřizování stížností týkajících se oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, realizace průzkumu ložisek nerostů, jejich ochrany a dobývání, včetně zahlazení následků dobývání.
 • Zajišťování koncepčních řešení zvlášť složitých úkolů při výkonu státní báňské správy a výkonu vrchního dozoru v rámci obvodu úřadu.
 • Zajišťování školení, instruktáží a seminářů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21469 - Ostatní důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání