Přeskočit navigaci

Ústřední báňský inspektor

Charakteristika

Ústřední báňský inspektor zajišťuje úkoly státní báňské správy náležející do působnosti ústředního správního úřadu.

Činnosti

 • Koordinace a řízení specializované a systémové práce zahrnující rozpracování programů výzkumu a vývoje státní báňské správy ČR do jednotlivých projektů, jejich specifikace a zadávání v systému veřejných zakázek.
 • Koordinace a stanovování metodických postupů a zásad provádění inspekční činnosti při vrchním dozoru nad výrobou a zpracováním výbušnin a pyrotechnických výrobků, ničení a používání výbušnin v organizacích vyrábějících výbušniny a při povolování používání výbušnin.
 • Koordinace řešení projektů výzkumu a vývoje vysoké vědecké hodnoty a celostátního významu zadávané Českým báňským úřadem pro oblast hornické činnosti prováděné hornickým způsobem, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, problematiky vyplývající z povolování hornické činnosti v hlubinném dobývání.
 • Povolování pomůcek, výrobků, přepravy, vývozu a dovozu v oblasti výbušnin a pyrotechniky v rozsahu působnosti státní báňské správy.
 • Příprava metodických materiálů pro řízení a koordinaci činnosti obvodních báňských úřadů.
 • Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím obvodních báňských úřadů.
 • Sledování rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu a tvůrčí aplikace nových metod a získaných poznatků do činností a do normotvorné a legislativní praxe státní báňské správy.
 • Spolupráce na tvorbě koncepce a systému kontroly státní báňské správy a systému kontroly státní báňské správy a vrchního dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci.
 • Spolupráce s příslušnými Inspektoráty BP a Policii ČR.
 • Tvorba nových právních předpisů v oboru hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a v oblasti výbušin.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výkon státní báňské správy na úseku finančních rezerv na sanace, rekultivace a na důlní škody.
 • Výkon vrchního dozoru při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v oblasti báňské, strojní a elektrozařízení.
 • Vyřizování stížností týkajících se oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, realizace průzkumu ložisek nerostů, jejich ochrany a dobývání, včetně zahlazení následků dobývání.
 • Zpracování návrhů koncepce ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21469 - Ostatní důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání