Přeskočit navigaci

Báňský inspektor

Charakteristika

Báňský inspektor provádí zajišťování výkonu státní báňské správy vyplývající z horního zákona a příslušných právních předpisů.

Činnosti

  • Koordinace a stanovování metodických postupů a zásad provádění inspekční činnosti při vrchním dozoru nad výrobou a zpracováním výbušnin a pyrotechnických výrobků, ničení a používání výbušnin v organizacích vyrábějících výbušniny a při povolování používání výbušnin.
  • Odborný dozor na pracovištích ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách u organizací realizujících hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem lomovým dobýváním.
  • Řízení výzkumně vývojových programů bezpečností práce a provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
  • Spolupráce s Inspektoráty BP a Policii ČR.
  • Tvorba koncepcí státní politiky ochrany a využívání nerostného bohatství.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vydávání stanovisek pro územní orgány státní správy.
  • Výkon vrchního dozoru při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v oblasti báňské, strojní a elektrozařízení.
  • Vyřizování stížností týkajících se oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, realizace průzkumu ložisek nerostů, jejich ochrany a dobývání, včetně zahlazení následků dobývání.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání