Přeskočit navigaci

Pracovník dopravně správních agend v ÚSC

Charakteristika

Pracovník dopravně správních agend v ÚSC posuzuje technickou způsobilost motorových vozidel a zajišťuje agendu na úseku registru vozidel a registru řidičů, včetně vedení příslušné dokumentace.

Činnosti

 • Komplexní posuzování a schvalování technické způsobilosti silničního vozidla.
 • Poskytování údajů z registru vozidel v rozsahu stanoveném zákonnou normou.
 • Provádění změn údajů v registru vozidel.
 • Příprava podkladů a spolupráce při vedení správního řízení.
 • Rozhodování o trvalém vyřazení motorového vozidla z registru silničních vozidel.
 • Spolupráce s příslušnými správními orgány, fyzickými a právnickými osobami.
 • Spravování registru vozidel a z registru řidičů v rozsahu stanoveném zákonnou normou.
 • Výběr správních poplatků a jejich vyúčtování.
 • Vydávání osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přidělování registrační značky.
 • Vydávání řidičského průkazu, provádění změn a předávání zhotovených řidičských průkazů občanům.
 • Zapisování údajů do technického průkazu vozidla.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809
44194 - Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 26 505

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.