Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník přestupkového řízení

Charakteristika

Samostatný pracovník přestupkového řízení vede přestupkové řízení a rozhoduje o přestupcích ve věcech v rozsahu náležející do pravomoci příslušného ÚSC.

Činnosti

 • Kompletní zpracování spisového materiálu, výpovědí, příprava materiálů k projednávání přestupků, provádění zápisů do protokolů a vyhotovení rozhodnutí.
 • Kontrola náležitostí přestupkové dokumentace z hlediska formálního i věcného a předávání příslušnému úřadu.
 • Projednávání přestupků dle příslušných právních předpisů.
 • Ukládání a výběr pokut za porušení příslušné zákonné normy.
 • Vedení přestupkového rejstříku, správa registru řidičů a registru motorových vozidel a dalších evidencí a dokumentací.
 • Vedení přestupkového řízení a rozhodování ve věcech stanovených v příslušné zákonné normě.
 • Vyřizování stížností a podnětů občanů.
 • Vyřizování změn v oblasti registrace motorových vozidel a vydávání řidičského oprávnění v rozsahu působnosti příslušného ÚSC.
 • Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně.
 • Zajišťování oznamovací povinnosti příslušným orgánům a institucím.
 • Zajišťování předvolání účastníků řízení, včetně svědků, znalců a tlumočníků.
 • Zajišťování speciální odborné činnosti na úseku přestupkové agendy (např. obnova řízení).
 • Zpracování posudků pro orgány činné v trestním a civilním řízení.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3342 - Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti 00 25 402
33420 - Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti 00 00
3411 - Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech 25 181 27 740
34111 - Právní asistenti 00 26 714

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.