Přeskočit navigaci

Pracovník občansko správních agend a evidencí

Charakteristika

Pracovník občansko správních agend a evidencí zpracovává podklady a vede příslušné dokumentace v oblasti správních agend.

Činnosti

 • Organizace a zajišťování svatebních obřadů.
 • Plnění oznamovací povinnosti příslušným orgánům, úřadům a soudům.
 • Projednávání přestupků na úseku občanských průkazů.
 • Provádění veškerých úkonů spojených se zajištěním agendy vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů.
 • Provádění základních úkonů spojených s matriční agendou.
 • Provádění základních úkonů spokojených agendou evidence obyvatel a vedení příslušné dokumentace.
 • Provádění změn v registru evidence obyvatel (změny trvalého pobytu apod.).
 • Příprava podkladů pro správní řízení.
 • Spolupráce s příslušnými správními orgány, fyzickými a právnickými osobami.
 • Vedení příslušné evidence, statistiky a příslušných hlášení.
 • Vidimace a legalizace dokladů a úředních listin pro občany.
 • Výběr správních poplatků a jejich vyúčtování.
 • Zpracování a vydávání výpisů z matrik na základě žádostí občanů.
 • Zpracovávání hlášených změn a poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel.
 • Zpracovávání údajů v informačním systému evidence občanských průkazů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809
44191 - Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu 00 26 914

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.