Přeskočit navigaci

Zoologický asistent

Charakteristika

Zoologický asistent organizuje a koordinuje základní chovatelské práce, spolupracuje na koncepci chovu, sleduje kvalitu a kvantitu krmných dávek, vytváří optimální podmínky chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných nebo handicapovaných zvířat.

Činnosti

 • Dohled na veterinární prevenci a péči o zdravotní stav zvířat ve spolupráci se zoology - kurátory a veterináři odběr biologických vzorků pro laboratorní vyšetření.
 • Kontrola činnosti, organizace, řízení práce chovatelů a ošetřovatelů zvířat v podmínkách směnného provozu.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví a protipožárních předpisů, školení a přezkušování podřízených pracovníků.
 • Organizace bezodkladných opatření v případě mimořádných situací (únik zvířete, živelné pohromy) s ohledem na zajištění maximální možné bezpečnosti personálu a návštěvníků.
 • Organizace odchytů a transportů zvířat.
 • Plánování a komplexní zajišťování distribuce krmiv pro všechna zvířata chovu (koordinace průběžných i dlouhodobých požadavků na krmiva pro zvířata v rámci celého chovatelského zařízení).
 • Plánování, zajišťování a řízení odborných prací spojených s chovem a ošetřováním zvířat, zajištění celodenního dohledu na zvířata.
 • Sestavování a kontrola kvality a kvantity krmných dávek.
 • Sestavování střednědobých a krátkodobých plánů chovu a stanovování podmínek chovu.
 • Spolupráce na koncepcích rozvoje chovu, na zpracování plánů výstavby a údržby objektů.
 • Spolupráce na přípravě a realizaci umělých odchovů a umělého líhnutí mláďat.
 • Spolupráce s domácími a zahraničními ZOO.
 • Zajišťování dezinsekce a deratizace podle aktuálních potřeb úseků.
 • Zajišťování evidence a podkladů pro potřeby účetní, vnitrostátní i mezinárodní evidence o chovu zvířat, prezentace chovatelských aktivit.
 • Zajišťování ochranných pracovních pomůcek a prostředků první pomoci na chovatelských úsecích.
 • Zajišťování prezentace zvířat návštěvníkům, organizace systému komentovaných krmení.
 • Zpracování podkladů pro rozbor chovatelské činnosti.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3141 - Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) 22 829 25 409
31413 - Technici v oboru zoologie 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání