Přeskočit navigaci

Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti

Charakteristika

Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti řídí jednotlivé obory služeb úřadu práce, spolupracuje se zaměstnavateli, institucemi státní správy a samosprávy při řešení nezaměstnanosti.

Činnosti

  • Komplexní usměrňování aplikace Národního akčního plánu zaměstnanosti ve zprostředkovatelské a poradenské praxi oborů služby úřadu práce.
  • Kontrola dodržování pracovně právních předpisů u zaměstnavatelů, následná veřejnosprávní kontrola u příjemců veřejné finanční podpory.
  • Koordinace činností v rámci jednotlivých úseků služeb zaměstnanosti při realizaci opatření aktivní politiky zaměstnanosti, zprostředkování zaměstnání a poradenství pro volbu povolání a rekvalifikace.
  • Rozvíjení a usměrňování spolupráce úřadu práce se zaměstnavateli, orgány státní správy a samosprávy při řešení problémů nezaměstnanosti obyvatel regionu.
  • Řízení prací v oblasti monitorování trhu práce, statistického zpracování údajů, jejich prezentace a prognózování vývoje stavu nezaměstnanosti v regionu.
  • Tvorba, koordinace řízení a metodická podpora projektů RLZ.
  • Uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2631 - Specialisté v oblasti ekonomie 40 868 33 089
26312 - Specialisté v oblasti podnikové ekonomie 40 372 36 377
3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 16 431 23 528
33331 - Odborní zprostředkovatelé práce 15 935 00
33333 - Odborní pracovníci evidence a podpory 00 23 028
3353 - Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek 00 23 304
33530 - Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.