Přeskočit navigaci

Specialista služeb zaměstnanosti - expert

Charakteristika

Specialista služeb zaměstnanosti - expert řídí jednotlivé obory služeb úřadu práce, zpracovává koncepce v oblasti profesního poradenství a v oblasti politiky zaměstnanosti, řídí vyhlašování a realizaci projektů v rámci Evropského sociálního fondu.

Činnosti

  • Metodické vedení oboru poradenských služeb pro volbu nebo změnu povolání.
  • Organizování kontrolní a revizní činnosti v oblasti hmotného zabezečení a hospodaření s finančními prostředky určenými k podpoře rozvoje zaměstnanosti a lidských zdrojů v působnosti úřadu práce.
  • Rozpracování Národního akčního plánu zaměstnanosti, vytváření koncepce a stanovování hlavních úkolů pro služby zaměstnanosti, koordinace procesu plánování opatření ke zprostředkování zaměstnání a poradenství uchazečům v rámci úřadu práce.
  • Řízení procesu aktivní politiky zaměstnanosti, zprostředkování zaměstnání, poradenství pro volbu povolání a rekvalifikace.
  • Usměrňování aplikace systému využití evropských programů v regionální praxi ÚP při rozvoji lidských zdrojů a podpory zaměstnanosti.
  • Vedení činností zpracovatelů při provádění anylýz a střednědobých prognóz vývoje regionálního trhu práce a schvalování perspektivních návrhů opatření reagujících na předpokládanou úroveň nezaměstnanosti.
  • Zajišťování vedení administrativy jednotlivých agend služeb zaměstnanosti a provádění její archivace.
  • Zpracování návrhů na změny právních předpisů a řídících aktů regulujících zaměstnávání osob.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.