Přeskočit navigaci

Referent fondů Evropské unie Úřadu práce České republiky

Charakteristika

Referent fondů Evropské unie Úřadu práce České republiky zajišťuje dílčí procesy a činnosti na svěřeném úseku, zajišťuje poradenské služby, jedná s žadateli (dodavateli), metodicky vede zpracování projektů v rámci evropských fondů, programů, spolupracuje s jejich předkladateli a ostatními účastníky, kteří se na jejich realizaci podílejí, zajišťuje odborné a finanční agendy projektů.

Činnosti

  • Koordinace činností týmů podílejících se na tvorbě, realizaci a sledování průběhu projektu.
  • Poskytování metodické pomoci řešitelům projektů Evropského sociálního fondu.
  • Řízení procesu přijímání a registrace přihlášek do grantových kol, výběrových řízení, ukončování těchto řízení a zajišťování otevírání obálek s žádostmi, nabídkami.
  • Řízení vedení standardizované dokumentace projektu.
  • Vyhlašování výsledků hodnotících a výběrových komisí, komunikace s účastníky řízení, řešení námitek a připomínek.
  • Zajišťování finanční agendy včetně provádění kontroly dodržování stanovených rozpočtových pravidel.
  • Zpracování hodnotících zpráv o pokroku a výsledcích projektů.
  • Zpracování zadávací dokumentace pro grantové kolo, výběrové řízení na projekty v rámci Evropského sociálního fondu a jejich distribuce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 16 431 23 528
33339 - Ostatní odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.