Přeskočit navigaci

Referent fondů Evropské unie Úřadu práce České republiky

Charakteristika

Referent fondů Evropské unie Úřadu práce České republiky zajišťuje dílčí procesy a činnosti na svěřeném úseku, zajišťuje poradenské služby, jedná s žadateli (dodavateli), metodicky vede zpracování projektů v rámci evropských fondů, programů, spolupracuje s jejich předkladateli a ostatními účastníky, kteří se na jejich realizaci podílejí, zajišťuje odborné a finanční agendy projektů.

Činnosti

  • Koordinace činností týmů podílejících se na tvorbě, realizaci a sledování průběhu projektu.
  • Poskytování metodické pomoci řešitelům projektů Evropského sociálního fondu.
  • Řízení procesu přijímání a registrace přihlášek do grantových kol, výběrových řízení, ukončování těchto řízení a zajišťování otevírání obálek s žádostmi, nabídkami.
  • Řízení vedení standardizované dokumentace projektu.
  • Vyhlašování výsledků hodnotících a výběrových komisí, komunikace s účastníky řízení, řešení námitek a připomínek.
  • Zajišťování finanční agendy včetně provádění kontroly dodržování stanovených rozpočtových pravidel.
  • Zpracování hodnotících zpráv o pokroku a výsledcích projektů.
  • Zpracování zadávací dokumentace pro grantové kolo, výběrové řízení na projekty v rámci Evropského sociálního fondu a jejich distribuce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 16 431 23 528
33339 - Ostatní odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.