Přeskočit navigaci

Referent zaměstnanosti - odborný pracovník trhu práce

Charakteristika

Referent zaměstnanosti - odborný pracovník trhu práce poskytuje poradenské služby zaměstnavatelům, nabízí jim služby úřadu práce pro podporu zaměstnanosti v regionu, provádí monitorování trhu práce a prognózování jeho vývoje, podílí se na vypracování strategie aktivní politiky zaměstnanosti a rozpočtu pro jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.

Činnosti

 • Koordinace a usměrňování jednotlivých služeb úřadu práce (aktivní politiky zaměstnanosti) ve vymezené územní působnosti.
 • Koordinace činnosti v oblasti veřejné služby v daném regionu.
 • Monitorování vývoje trhu práce, zpracování statistických šetření a prognózování krátkodobé a střednědobé úrovně nezaměstnanosti v regionu.
 • Navrhování opatření aktivní politiky zaměstnanosti na základě analýzy a prognózy situace na trhu práce.
 • Organizování spolupráce orgánů státní správy a samosprávy s podnikatelskou sférou při vytváření pracovních příležitostí a uplatnění nezaměstnaných.
 • Posuzování žádostí a rozhodování ve věcech poskytování finanční podpory zaměstnavatelům na zřizování nových pracovních míst a dalších opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
 • Prognózování vývoje trhu práce v daném území.
 • Realizace nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti v daném území.
 • Řízení procesu zpracování analýz, výhledů, studií a prognóz vývoje trhu práce ve vymezené územní působnosti.
 • Spolupráce na realizaci státních, regionálních poradenských a rekvalifikačních projektů a na poradenských a rekvalifikačních projektech financovaných z fondů EU.
 • Spolupráce na vypracování strategie aktivní politiky zaměstnanosti a rozpočtu finančních prostředků na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.
 • Spolupráce se státními a jinými orgány a institucemi v záležitostech souvisejících s poradenskými programy a rekvalifikacemi.
 • Zajišťování finanční agendy včetně provádění kontroly dodržování stanovených rozpočtových pravidel.
 • Zpracování metodických pokynů, organizačních postupů ÚP v oblasti poradenských programů rekvalifikací.
 • Zpracování statistických výkazů, provádění rozborů a zpráv, předkládání analýz pro interní i externí potřeby, zpracování prognóz vývoje trhu práce.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 16 431 23 528
33332 - Odborní pracovníci trhu práce 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.