Přeskočit navigaci

Referent zaměstnanosti - odborný pracovník trhu práce

Charakteristika

Referent zaměstnanosti - odborný pracovník trhu práce poskytuje poradenské služby zaměstnavatelům, nabízí jim služby úřadu práce pro podporu zaměstnanosti v regionu, provádí monitorování trhu práce a prognózování jeho vývoje, podílí se na vypracování strategie aktivní politiky zaměstnanosti a rozpočtu pro jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.

Činnosti

 • Koordinace a usměrňování jednotlivých služeb úřadu práce (aktivní politiky zaměstnanosti) ve vymezené územní působnosti.
 • Koordinace činnosti v oblasti veřejné služby v daném regionu.
 • Monitorování vývoje trhu práce, zpracování statistických šetření a prognózování krátkodobé a střednědobé úrovně nezaměstnanosti v regionu.
 • Navrhování opatření aktivní politiky zaměstnanosti na základě analýzy a prognózy situace na trhu práce.
 • Organizování spolupráce orgánů státní správy a samosprávy s podnikatelskou sférou při vytváření pracovních příležitostí a uplatnění nezaměstnaných.
 • Posuzování žádostí a rozhodování ve věcech poskytování finanční podpory zaměstnavatelům na zřizování nových pracovních míst a dalších opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
 • Prognózování vývoje trhu práce v daném území.
 • Realizace nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti v daném území.
 • Řízení procesu zpracování analýz, výhledů, studií a prognóz vývoje trhu práce ve vymezené územní působnosti.
 • Spolupráce na realizaci státních, regionálních poradenských a rekvalifikačních projektů a na poradenských a rekvalifikačních projektech financovaných z fondů EU.
 • Spolupráce na vypracování strategie aktivní politiky zaměstnanosti a rozpočtu finančních prostředků na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.
 • Spolupráce se státními a jinými orgány a institucemi v záležitostech souvisejících s poradenskými programy a rekvalifikacemi.
 • Zajišťování finanční agendy včetně provádění kontroly dodržování stanovených rozpočtových pravidel.
 • Zpracování metodických pokynů, organizačních postupů ÚP v oblasti poradenských programů rekvalifikací.
 • Zpracování statistických výkazů, provádění rozborů a zpráv, předkládání analýz pro interní i externí potřeby, zpracování prognóz vývoje trhu práce.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 16 431 23 528
33332 - Odborní pracovníci trhu práce 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.