Přeskočit navigaci

Odborný pracovník ochrany veřejného zdraví

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Odborný pracovník ochrany veřejného zdraví vykonává speciální odborné činnosti při zabezpečování ochrany a podpory veřejného zdraví, v péči o zdravé životní a pracovní podmínky, předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění.

Činnosti

  • Kontrola hygienicko epidemiologického režimu ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče a účinnosti sterilizační techniky.
  • Kontrola plnění uložených opatření.
  • Koordinace a metodické usměrňování ochrany veřejného zdraví.
  • Tvorba programů ochrany a podpory zdraví.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon speciálních odborných činností při zabezpečování ochrany veřejného zdraví, programů ochrany a podpory zdraví, v péči o zdravé životní a pracovní podmínky.
  • Zpracování podkladů pro další opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2263 - Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví 00 33 808
22630 - Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.