Přeskočit navigaci

Vyšší soudní úředník

Charakteristika

Vyšší soudní úředník se podílí na výkonu soudnictví vlastní nezávislou rozhodovací činností v rozsahu kompetencí stanovených zvláštním zákonem.

Činnosti

  • Provádění smírčích řízení.
  • Provádění úkonů ve věcech péče o nezletilé a v opatrovnických věcech osob zbavených způsobilosti k právním úkonům.
  • Rozhodování o svědečném, znalečném, tlumočném a odměně advokáta.
  • Rozhodování o zápočtu vazby a trestu.
  • Rozhodování ve věcech platebních rozkazů a elektronických platebních rozkazů.
  • Řízení o úschovách.
  • Vyřizování dožádání.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2612 - Soudci a příbuzní pracovníci 00 27 406
26122 - Vyšší soudní úředníci 00 29 066

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání