Přeskočit navigaci

Úředník Probační a mediační služby

Charakteristika

Úředník Probační a mediační služby realizuje dohled nad obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými, zajišťuje podmínky pro uložení alternativních trestů a opatření včetně kontroly jejich výkonu, zprostředkovává řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činí úkony k urovnání konfliktního stavu.

Činnosti

 • Individuální pomoc obviněnému a působení na jeho osobu za účelem jeho nápravy.
 • Kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody.
 • Mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným.
 • Obstarání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému a sociálnímu zázemí.
 • Organizace a výkon dohledu nad obviněnými, obžalovanými a odsouzenými.
 • Příprava pokladů pro uložení trestu nespojeného s odnětím svobody.
 • Sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
 • Spolupráce s příslušným soudcem, státním zástupcem a ostatními orgány při realizaci činností probace a mediace.
 • Urovnání konfliktních stavů v rámci trestního řízení.
 • Vedení příslušné dokumentace
 • Vytváření podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo pro schválení narovnání.
 • Zjištění stanoviska obviněného a postoje poškozeného k uložení trestu obecně prospěšných prací nebo k uložení jiného trestu nespojeného s odnětím svobody.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2635 - Specialisté v oblasti sociální práce 21 935 26 464
26356 - Sociální pracovníci specialisté v probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních 00 29 904

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.