Přeskočit navigaci

Specialista životního prostředí státní správy

Charakteristika

Specialista životního prostředí státní správy koordinuje oblast ochrany životního prostředí a ekologické stability, provádí kontrolu a státní dozor nad plněním povinností daných zákony o životním prostředí.

Činnosti

 • Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Celostátní koordinace ochrany a péče o zvláště chráněná území národního významu.
 • Celostátní usměrňování výkonu státní správy v životním prostředí.
 • Komplexní výkon inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí.
 • Koordinace postupu ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy v oblasti životního prostředí.
 • Metodické vedení regionálních pracovišť ochrany složek životního prostředí.
 • Posuzování a schvalování nových technologií a analytických rozborů směsí látek sloužících k ochraně životního prostředí.
 • Příprava a zpracovávání plánů, bilancí přírodních zdrojů, programů, expertiz a posudků.
 • Tvorba celostátní koncepce inspekce a dozoru v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Tvorba celostátní koncepce ochrany přírody a krajiny.
 • Tvorba celostátní koncepce technické ochrany životního prostředí.
 • Tvorba metodiky informačního systému o životním prostředí.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2133 - Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) 00 29 320
21330 - Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.