Přeskočit navigaci

Pomocný pracovník v zeměměřictví

Charakteristika

Pomocný pracovník v zeměměřictví připravuje geodetické a měřické přístroje a pomůcky a provádí manuální práce při stabilizacích bodů se značkami nebo stavebním materiálem. Provádí nejjednodušší měřické práce podle pokynů geodeta.

Činnosti

  • Manipulace s geodetickými a měřickými přístroji, pomůckami a jejich ošetřování.
  • Provádění nejjednodušších geodetických výpočtů podle schématu.
  • Provádění nejjednodušších měřických prací podle pokynů vedoucího měřické čety.
  • Provádění prací při stabilizacích a signalizacích měřických bodů v terénu.
  • Vedení zápisníků geodetických prací, záznam měřených hodnot.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9312 - Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl 21 162 17 897
93121 - Figuranti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.