Přeskočit navigaci

Samostatný geodet

Charakteristika

Samostatný geodet provádí geodetické práce a kontrolní činnosti v oblasti zřizování, údržby a správy geodetických základů, složitější měřické, výpočetní a zobrazovací práce na státních hranicích. Provádí geodetické práce v přípravě velkých stavebních projektů a v předepsaných disciplínách inženýrské geodézie.

Činnosti

 • Metodické vedení a dohled na úseku projekce pozemkového úřadu.
 • Navrhování a projednávání zřízení chráněného území geodetického bodu, příprava podkladů pro jeho zřízení a vyhlášení.
 • Navrhování a zpracovávání technologií pro budování, údržbu, obnovu a správu podrobných bodových polí a sítí geodetických základů včetně rozborů jejich přesnosti.
 • Příprava, řízení a stanovování metod a technologických postupů a kontrola výpočetních a konstrukčních prací podrobného měření.
 • Řízení a provádění složitých měření na stavbách a v průmyslových komplexech.
 • Řízení a provádění speciálních geodetických činností.
 • Řízení o umístění měřické značky bodu na nemovitosti, řízení o přemístění či odstranění značky a uložení opatření k ochraně značky.
 • Samostatné provádění všech geodetických prací ve státních trigonometrických, nivelačních a gravimetrických sítích.
 • Systémové specializované činnosti v dílčích oblastech správy bodů geodetických základů ČR.
 • Vedení centrální databáze bodů geodetických základů a zhušťovacích bodů.
 • Vedení předepsané dokumentace.
 • Zajišťování podkladů a vedení správního řízení při porušení pořádku na úseku zeměměřictví.
 • Zajišťování zeměměřických činností na státních hranicích s využitím technologie GPS.
 • Zaměřování a rektifikace jeřábových drah a mostů, válcovacích stolic a jejich linek, rotačních pecí a jiných transportních a technologických zařízení.
 • Zaměřování památkových a jim podobných objektů nebo staveb pro účely dokumentace těchto staveb nebo jejich projektovaných rekonstrukcí.
 • Zpracovávání návrhů a podkladů ke koncepci rozvoje geodetických polohových základů.
 • Zpracovávání návrhů technických předpisů a ostatních normativních dokumentů v oblasti geodetických základů.
 • Zřizování, údržba a obnova bodů polohových, výškových a tíhových.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3118 - Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech 00 22 818
31182 - Technici zeměměřiči 00 22 622

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání