Přeskočit navigaci

Asistent ochrany veřejného zdraví

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Asistent ochrany veřejného zdraví se podílí na poskytování léčebně preventivní péče v rámci činnosti hygienických stanic a plní úkoly v oblasti prevence onemocnění u dětí i dospělých, jedinců i skupin a ochrany veřejného zdraví.

Činnosti

  • Kontrola plnění uložených opatření a pořizování protokolu.
  • Provádění kontroly hygienicko epidemiologického režimu ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče a účinnosti sterilizační techniky.
  • Provádění preventivního dozoru, protiepidemických šetření a dalších speciálních odborných činností při zabezpečování ochrany veřejného zdraví, programů ochrany a podpory zdraví, v péči o zdravé životní a pracovní podmínky, předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí podmíněných prací a jiných významných poruch zdraví.
  • Provádění sběru dat včetně jejich analýzy a zpracování.
  • Provádění šetření stížností, oznámení a podnětů, předkládání návrhů na vyvozování sankcí při neplnění uložených opatření.
  • Příprava podkladů pro další opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, příprava programů ochrany a podpory zdraví.
  • Sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí.
  • Spolupráce na řízení veškerých dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních zásahů a kontrola jejich účinnosti.
  • Ukládání blokových pokut za přestupky proti hygienické a protiepidemické péči.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3257 - Asistenti ochrany veřejného zdraví 00 26 852
32570 - Asistenti ochrany veřejného zdraví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.