Přeskočit navigaci

Ergoterapeut

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Ergoterapeut provádí ergoterapeutické vyšetření, stanovuje optimální varianty a kombinace ergoterapeutických postupů k dosažení léčebného cíle u klientů ve zdravotnických zařízeních, v ústavech sociální péče, chráněných dílnách a chráněném bydlení.

Činnosti

  • Aplikace kondiční ergoterapie včetně kondičních cvičení individuální i skupinovou formou.
  • Navrhování kompenzačních a technických pomůcek, případně zhotovuje jednoduché kompenzační a technické pomůcky.
  • Poskytování poradenství ve využívání pomůcek a instruktáže v otázkách adaptace, kompenzace a substituce poruch a onemocnění.
  • Provádění předpracovní ergoterpie.
  • Sestavování krátkodobých a dlouhodobých plánů ergoterapie včetně výběru postupů a metodik, podílí se na zpracování dlouhodobého plánu komplexní rehabilitace.
  • Uplatňování nejnovějších cvičebních metod a facilitačních technik, nacvičování mobility, lokomoce a soběstačnosti v reedukaci svalových funkcí a obnovy posturálních funkcí.
  • Uplatňování relaxačních metod včetně arteterapie.
  • Vykonávání složitějších funkčních vyšetření a kineziologických rozborů, zpracovávání a hodnocení výsledků a navrhování změn.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2269 - Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení 00 25 026
22691 - Ergoterapeuti se specializací 00 23 962

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání