Přeskočit navigaci

Fyzioterapeut

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Fyzioterapeut provádí diagnostickou, preventivní a léčebnou péči v oblasti poruch pohybového aparátu člověka na úseku léčebně preventivních zdravotnických zařízení, v lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče a v rehabilitačních ústavech.

Činnosti

  • Aplikace léčebné tělesné výchovy a metody kinezioterapie.
  • Aplikace metod fyzikální terapie, včetně reflexních masáží, měkkých technik a balneologických procedur.
  • Hodnocení efektu terapie.
  • Provádění přístrojových vyšetření k hodnocení funkčních ukazatelů pohybového systému a k hodnocení odezvy organismu na metody fyzioterapie.
  • Provádění vyšetření nutných pro následnou léčebnou rehabilitaci: svalový test, goniometrické vyšetření, základní vyšetření postury a základní vyšetření pohybových stereotypů, vyšetření jednotlivých zkrácených a oslabených svalů, kinesiologické vyšetření jednotlivých kloubů nebo tělových segmentů.
  • Předkládání návrhů ergonomických úprav bydliště a pracoviště léčené osoby.
  • Příprava krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu se znalostí patofyziologie onemocnění, vady nebo poruchy.
  • Spolupráce s lékařem, ergoterapeutem a ortopedicko-protetickým technikem při navrhování kompenzační pomůcky.
  • Stanovení optimální varianty a kombinace postupů podle diagnózy, doporučení lékaře a na základě vlastních vyšetření a potřeb pacientů.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3255 - Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace 22 840 25 489
32551 - Fyzioterapeuti s osvědčením 23 402 25 648

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání