Přeskočit navigaci

Všeobecná sestra

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Všeobecná sestra poskytuje a zajišťuje ošetřovatelskou péči, jejímž účelem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

Činnosti

 • Hodnocení a ošetřování poruch celistvosti kůže a chronických ran a ošetřování stomií, centrální a periferní žilní vstupy.
 • Odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťování jejich průchodnosti.
 • Orientační hodnocení sociální situace pacienta, identifikování potřebnosti spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkování pomoci v otázkách sociálních a sociálně-právních.
 • Podílení se bez odborného dohledu na základě indikace lékaře, na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči.
 • Podílení se pod odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru, případně zaměření, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče.
 • Provádění psychické podpory umírajících a jejich blízkých a po stanovení smrti lékařem zajišťování péče o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta.
 • Provádění rehabilitačního ošetřování ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem.
 • Sledování a orientační hodnocení fyziologických funkcí pacientů, pozorování, hodnocení a zaznamenávání stavu pacienta.
 • Vyhodnocování potřeb a úrovně soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi.
 • Zajišťování a provádění vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami.
 • Zajišťování činností spojených s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů.
 • Zajišťování herních aktivit dětí.
 • Zajišťování přejímání, kontroly a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulace s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
 • Zajišťování přejímání, kontroly, uložení léčivých přípravků, včetně návykových látek a manipulaci s nimi a dále zajišťování jejich dostatečné zásoby.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3221 - Všeobecné sestry bez specializace 21 507 29 743
32211 - Všeobecné sestry s osvědčením 21 494 29 867

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání