Přeskočit navigaci

Psycholog práce a organizace

Charakteristika

Psycholog práce a organizace aplikuje principy, metody a techniky psychologie při výkonu organizačních, personálních, obchodních, marketingových a některých technicko-konstrukčních činností s cílem zvýšit produktivitu práce organizace jako celku i jejích zaměstnanců, včetně představitelů managementu.

Činnosti

 • Analýza personálních údajů, použití psychodiagnostických a statistických metod a vyhodnocení jejich prostřednictvím získaných poznatků.
 • Identifikace a posouzení osobnostních předpokladů jednotlivých pracovníků pro úspěšný výkon jimi zastávaných pracovních pozic.
 • Identifikace potřeb dalšího tréninku a rozvoje jednotlivců i týmů a podílení se na realizaci programů jejich naplňování.
 • Navrhování průzkumů interního prostředí organizace, zpracování a interpretace získaných výsledků, zpracování zpráv a navrhování případných změn ve fungování organizace.
 • Navrhování úprav pracovních podmínek z hlediska psychologie práce a organizace a inženýrské psychologie.
 • Participace na přípravě koncepcí výběru externích dodavatelů v oblasti lidských zdrojů a poskytování poradenství při vyhodnocení získaných výsledků.
 • Podíl na tvorbě a realizaci programů prevence a zvládání stresu.
 • Popularizace psychologie práce a organizace prostřednictvím lektorského působení, školících aktivit, výcviku, koučování i publikační činnosti.
 • Poskytovaní odborné pomoci dalším subjektům, např. školám, úřadům práce, uchazečům o práci a dalším partnerům organizace a externím zájemcům.
 • Poskytování odborné pomoci představitelům managementu - dovnitř organizace v oblastech využití osobnostního a profesního potenciálu pracovníků a také při externím působení na reálné i potenciální zákazníky.
 • Spolupráce při tvorbě metodiky aplikace systému hodnocení pracovního výkonu a chování zaměstnanců při vytváření motivačního systému organizace.
 • Tvorba a implementace kritérií, metod a programů výběru, rozmísťování a rozvoje zaměstnanců vzhledem k osobnostní i profesní složce jejich kompetencí.
 • Tvorba a využívání metod vedení rozhovorů, psychologických testů a dalších psychodiagnostických metod spolu se specifikací posuzovacích škál, které jsou užívány k hodnocení dovedností, schopností a zájmů jednotlivců za účelem optimalizace výběru, rozmísťování a rozvoje zaměstnanců.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2634 - Psychologové 30 560 29 287
26349 - Ostatní psychologové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání