Přeskočit navigaci

Vedoucí spisové služby

Charakteristika

Vedoucí spisové služby zajišťuje řádné vedení spisové služby a předarchivní péči o písemnosti na příslušném stupni státního zastupitelství. Metodicky vede příslušné nižší státní zastupitelství v oblasti spisové a skartační činnosti.

Činnosti

  • Koordinuje chod kanceláří jednotlivých odborů státního zastupitelství.
  • Metodicky řídí spisovou službu na nižších státních zastupitelstvích v kraji.
  • Organizuje a řídí skartační práce.
  • Organizuje chod spisovny.
  • Podílí se na koordinaci IS pro státní zastupitelství (ISYZ) a plní úkoly správce této aplikace.
  • Provádí kontrolu dodržování kancelářského řádu.
  • Provádí prověrky ve všech agendách spisové služby na příslušném stupni státního zastupitelství.
  • Spolupracuje na zpracování rozborů a výkazů o činnosti státního zastupitelství.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3342 - Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti 00 25 402
33420 - Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání