Přeskočit navigaci

Archivář specialista

Charakteristika

Archivář specialista komplexně zajišťuje odbornou správu a ochranu archivních fondů a sbírek, včetně výběru archiválií ve skartačním i v mimoskartačním řízení a správních činností na úseku archivnictví a spisové služby.

Činnosti

 • Akvizice archiválií formou výběru archiválií mimo skartační řízení.
 • Dohled nad spisovnami.
 • Evidence archiválií v rámci Národního archivního dědictví.
 • Odborná publikační činnost v oblasti archivní teorie a praxe, historie, dějin správy a pomocných věd historických.
 • Ochrana archivních souborů a péče o ně.
 • Přednášková a výstavní činnost v oblasti archivní teorie a praxe, historie, dějin správy a pomocných věd historických.
 • Příprava a zpracovávání edic a soupisů archiválií.
 • Příprava opisů, výpisů a kopií z archiválií.
 • Rozhodování o udělení koncese k vedení spisovny.
 • Státní kontrola na úseku archivnictví a vedení spisové služby.
 • Tvorba nových metodických postupů v archivnictví a jejich ověřování v praxi.
 • Výběr archiválií ve skartačním i v mimoskartačním řízení.
 • Zpracování archiválií.
 • Zpracovávání archivních rešerší.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání