Přeskočit navigaci

Samostatný bezpečnostní pracovník

Charakteristika

Samostatný bezpečnostní pracovník provádí inspekci (kontrolu) bezpečnostních činností, zpracovává bezpečnostní plány a projekty,koordinuje bezpečnostní činnosti, odpovídá za zpravodajské a prošetřovací úkony, koordinuje úkony spojené s ochranou majetku a osob,utajovaných informací a dat.

Činnosti

 • Analýza hrozeb a bezpečnostních rizik pro organizační celek.
 • Komplexní zpracování realizačních směrnic pro zajištění bezpečnosti.
 • Kontrolní, metodická a školicí činnost.
 • Monitorování relevantních jednání, činnosti, pohybu, režimu dne a styků zájmových osob a činností a vozidel, které je podstatné pro prokázání právního zájmu klienta.
 • Navrhování způsobů zajištění komplexní bezpečnosti organizačního celku a metod jejího dosažení.
 • Prověřování osobních, rodinných a majetkových poměrů osob pro potřeby právního zájmu klienta.
 • Samostatné zajišťování opatření k personální, informační, provozní a obchodní bezpečnosti podnikatelských subjektů, organizací a institucí v rámci obranného zpravodajství.
 • Samostatné zajišťování, získávání, shromažďování a třídění dat pro investigativní analýzu a následnou prognózu a syntézu relevantních informací pro konečného uživatele (klienta v rámci ofenzivního zpravodajství).
 • Stanovení režimu ochrany za mimořádných situací, branné pohotovosti státu.
 • Vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace apod.
 • Zajišťování informací o důkazech , svědectví, stop aj. indicií pro potřeby soudních a správních kauz.
 • Zajišťování montáže, servisu a obsluhy bezpečnostně technických, případně softwarových prostředků k ochraně informací
 • Zajišťování ochrany utajovaných informací a obchodního tajemství.
 • Zajišťování režimové ochrany, detektivní ochrany a dohledu k ochraně majetku a osob v živnostenských provozovnách.
 • Zajišťování součinnosti s ostatními bezpečnostními složkami, integrovaným záchranným systémem při ochraně organizačního celku.
 • Zajišťování spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty.
 • Zpracování a vedení dokumentů předkládaných NBÚ a ostatním složkám týkající se bezpečnosti.
 • Zpracování dokumentace pro vymáhání pohledávek, vedení soudních sporů, trestní řízení apod.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.