Přeskočit navigaci

Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování IAP

Charakteristika

Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování IAP provádí sociálně právní a zprostředkovatelské, informační, konzultační a poradenské činnosti v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikace fyzickým osobám při hledání jejich pracovního uplatnění s využitím vlastní iniciativy klientů a všech specializovaných služeb úřadu práce včetně individuálního akčního plánu.

Činnosti

  • Individuální posouzení vhodnosti konkrétních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti za účelem zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce pro daného uchazeče o zaměstnání.
  • Informování uchazečů o zaměstnání o zprostředkovatelských službách úřadu práce při obsazování volných míst.
  • Příprava podkladů k analytické činnosti a zpracování dílčích rozborů a analýz.
  • Sestavování a vyhodnocování individuálních akčních plánů za účelem zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání.
  • Spolupráce s pracovníky krajské pobočky úřadu práce a externími specialisty při zprostředkování zaměstnání pro osoby zasluhující zvláštní péči.
  • Vedení evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání.
  • Vyřizování správních případů v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů.
  • Zprostředkování volných pracovních míst uchazečům o zaměstnání a poskytování podpory při jejich umisťování.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 16 431 23 528
33331 - Odborní zprostředkovatelé práce 15 935 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.