Přeskočit navigaci

Asistent památkáře

Charakteristika

Asistent památkáře zabezpečuje péči o památky. Zjišťuje, shromažďuje a třídí poznatky o konkrétních historických stavbách, objektech v chráněných územích, movitých památkách a mobiliárních souborech. Provádí dílčí dokumentaci památek potřebnou jako podklad k analýze, ochraně, konzervaci, rekonstrukci, restaurování, evidenci, dokumentaci a prezentaci památkového fondu.

Činnosti

  • Kontrola průběhu obnovy památkově chráněných objektů a objektů v chráněných územích.
  • Kontrola přípravy návrhů a čerpání dotací z dotačních titulů MK ČR, krajských úřadů a obcí.
  • Ochrana památkového fondu a příprava podkladů pro regeneraci historických sídel.
  • Poradenská činnost ve vztahu k vlastníkům památek a staveb v chráněných územích.
  • Prezentace památkového fondu a výsledků památkové péče.
  • Shromažďování podkladů pro evidenci a dokumentaci památkového fondu.
  • Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení.
  • Vyhledání a sumarizace písemných či ikonografických a dalších podkladů k historii a stavu kulturních památek a dalších památkově hodnotných objektů a území.
  • Vyhodnocení výsledků průzkumných prací.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2633 - Filozofové, historici a politologové 30 881 25 007
26330 - Filozofové, historici a politologové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání