Přeskočit navigaci

Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce IPS

Charakteristika

Referent zaměstnanosti – odborný kariérový poradce IPS poskytuje služby zaměřené na pomoc žákům, studentům i zájemcům z řad široké veřejnosti při výběru jejich budoucího povolání a vhodného studijního oboru.

Činnosti

  • Koordinace a odborná spolupráce při vytváření informačního systému o školách a o studijních oborech.
  • Organizování odborné spolupráce se školami v oblasti usměrňování učebních programů a možností volby povolání v souladu s potřebami trhu práce.
  • Provádění odborných analýz a průzkumů v oblasti volby povolání a uplatňování absolventů škol na trhu práce.
  • Provádění základní kariérové diagnostiky zaměřené na identifikaci pracovního a studijního potenciálu, sebepoznání a podporu rozvoje potenciálu jedince.
  • Stanovování odborného zaměření, metod a technik poradenské činnosti pro volbu a změnu povolání.
  • Zabezpečování skupinového poradenství zaměřeného na podporu a rozvoj klíčových kompetencí nezbytných pro uplatnění na trhu práce a řízení vlastní kariéry.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 16 431 23 528
33337 - Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti 00 24 546

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.