Přeskočit navigaci

Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce IPS

Charakteristika

Referent zaměstnanosti – odborný kariérový poradce IPS poskytuje služby zaměřené na pomoc žákům, studentům i zájemcům z řad široké veřejnosti při výběru jejich budoucího povolání a vhodného studijního oboru.

Činnosti

  • Koordinace a odborná spolupráce při vytváření informačního systému o školách a o studijních oborech.
  • Organizování odborné spolupráce se školami v oblasti usměrňování učebních programů a možností volby povolání v souladu s potřebami trhu práce.
  • Provádění odborných analýz a průzkumů v oblasti volby povolání a uplatňování absolventů škol na trhu práce.
  • Provádění základní kariérové diagnostiky zaměřené na identifikaci pracovního a studijního potenciálu, sebepoznání a podporu rozvoje potenciálu jedince.
  • Stanovování odborného zaměření, metod a technik poradenské činnosti pro volbu a změnu povolání.
  • Zabezpečování skupinového poradenství zaměřeného na podporu a rozvoj klíčových kompetencí nezbytných pro uplatnění na trhu práce a řízení vlastní kariéry.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 16 431 23 528
33337 - Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti 00 24 546

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.