Přeskočit navigaci

Inženýr chemie pro environment

Charakteristika

Inženýr chemie pro environment v sektoru chemie samostatně a kompetentně metodicky řídí plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a interních předpisů organizace, koordinuje činnosti v oblasti ochrany životního prostředí v organizaci a efektivnosti využívání zdrojů. Podílí se na tvorbě strategií a politik organizace se zaměřením na ochranu životního prostředí.

Činnosti

 • Aplikace strategie společnosti a její politiky na ochranu životního prostředí v praxi chemické výroby z hlediska jejich dopadu na životní prostředí.
 • Implementace a rozvoj aplikované ekologie (tj. zavedení výsledků výzkumu do praxe) do výroby chemických produktů.
 • Kontrola dodržování legislativy v oblasti životního prostředí a nakládání s chemickými látkami včetně zpracování návrhů nápravných opatření.
 • Metodické řízení a koordinace činností podřízených pracovníků a ostatních zaměstnanců společnosti v oblasti životního prostředí.
 • Součinnost a komunikace s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami na základě pověření vrcholovým vedením organizace.
 • Spolupráce na přípravě, realizaci a kontrole náprav a změn technologických postupů a chemických technologií s cílem minimalizace negativních vlivů v oblasti životního prostředí.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, odstraňování možných ekologických rizik a odstraňování chemických či ekologických havárií.
 • Tvorba a vedení vnitropodnikové legislativy v oblasti nakládání s chemickými látkami a životního prostředí.
 • Tvorba politiky a strategie společnosti se zaměřením na ochranu životního prostředí.
 • Tvorba pravidelného environmentálního reportingu a následná interpretace vrcholovému vedení společnosti.
 • Tvorba, zavedení a kontrola systémů vzdělávání v oblasti podnikové ekologie a nakládání s chemickými látkami ve společnosti.
 • Zadávání, řešení a spolupráce na studiích na ochranu životního prostředí.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
21430 - Specialisté v oblasti průmyslové ekologie 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání