Přeskočit navigaci

Památkář architektury

Charakteristika

Památkář architektury zpracovává odborná vyjádření k obnově a restaurování památkově chráněných objektů. Poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům kulturních památek. Podílí se na vypracování odborných posudků a dalších podkladových materiálů. Spolupracuje při kontrole dodržování povinností péče o kulturní památky, aktivně se účastní obnov a rekonstrukcí nemovitých kulturních památek. Podílí se na výběru a zpracování podkladů pro prohlášení památkově chráněných objektů a území. Provádí kontrolu stavu památkového fondu v terénu a jejich fotodokumentaci. Provádí průběžně kontrolu dodržování vydaných rozhodnutí ve věci stavební obnovy i čerpání z dotačních titulů.

Činnosti

 • Dokumentace staveb, souborů staveb, územních celků a jejich částí.
 • Evidence a dokumentace památkového fondu.
 • Kontrola čerpání dotací z dotačních titulů MK ČR, krajských úřadů a obcí.
 • Kontrola průběhu obnovy památkově chráněných objektů a objektů v chráněných územích.
 • Kontrola stavu památkově chráněných staveb, souborů a památkových území.
 • Odborná a metodická pomoc spolupracujícím institucím.
 • Odborná a metodická pomoc vlastníkům kulturních památek – poradenská činnost.
 • Prezentace památkového fondu a výsledků památkové péče.
 • Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení.
 • Vyhledávání objektů a území pro památkovou ochranu.
 • Zpracování odborných vyjádření k údržbě, obnově, rekonstrukci, restauraci památkově chráněných a památkových objektů, areálů a souborů, zájmových území.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2633 - Filozofové, historici a politologové 30 881 25 007
26330 - Filozofové, historici a politologové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání