Přeskočit navigaci

Lesní inženýr pro těžební činnost

Charakteristika

Lesní inženýr pro těžební činnost organizuje, řídí a koordinuje veškerou těžební činnost v lese.

Činnosti

 • Komunikace s orgány státní správy, institucemi a zařízeními v rámci působnosti řízené lesní správy.
 • Kontrola dodržování závazných ustanovení lesního hospodářského plánu.
 • Kontrola efektivnosti průběhu těžební činnosti a zajištění odstranění případných škod na lesních porostech způsobených soustřeďováním dříví.
 • Kontrola objemu vyrobeného dříví a jeho sortimentace.
 • Kontrola plnění plánu těžeb.
 • Navrhování nebo změny výkonových norem v lesním hospodářství.
 • Organizace a navrhování výroby a sortimentace surového dříví s cílem dosažení maximální realizace zisku za dříví.
 • Organizace a řízení lesní správy v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 • Organizace činnosti těžebně-dopravních strojů.
 • Organizace expedice dříví, uzavírání a vyhodnocování obchodních smluv.
 • Organizace těžební činnosti v lesnictví při motomanuální těžbě dříví.
 • Organizace vedení evidence dříví od jeho výroby až po jeho expedici.
 • Spolupráce při navrhování výstavby, oprav a údržby lesních cest a staveb včetně zajišťování projektových přípravných prací.
 • Vedení předepsaných evidencí v těžební činnosti.
 • Zajišťování majetkové správy, lesní hospodářské evidence a obchodních i ekonomických vztahů.
 • Zajišťování nákupu a prodeje těžebních strojů.
 • Zpracování ročních projektů lesnických činností.
 • Zpracování žádostí o dotace zejména z operačních programů EU.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 31 604 30 723
21325 - Specialisté v oblasti lesnictví 31 611 26 495

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.