Přeskočit navigaci

Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu

Charakteristika

Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu řídí a řeší výzkumné a vývojové projekty v oblasti teoretické i praktické, a to v oborech muzejnictví, galerijnictví, v oblasti památkové péče a dalších společenskovědních a přírodovědeckých oborech a kulturně historických směrech se složitými vazbami na ostatní vědní obory a s teritoriálním zaměřením na oblasti České republiky, Evropy a světa. Oblast působnosti je zaměřena na vývoj lidské společnosti i na vývoj přírody v širokých mezioborových souvislostech. V oblasti vývoje lidské společnosti se zaměřuje na památky hmotné i nehmotné povahy.

Činnosti

  • Analýza vstupních dat výzkumného nebo vývojového úkolu.
  • Členství v národních a mezinárodních oborových organizacích.
  • Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů ve stanoveném čase, zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení, včetně vyhodnocování a navrhování dalšího postupu při řešení výzkumných a vývojových úkolů.
  • Podíl na utváření a zpracování sbírkových fondů.
  • Prezentace vědeckých výstupů ústní či písemnou formou v odborných a vědeckých časopisech a monografiích.
  • Samostatné řízení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy s vazbami na příbuzné vědní obory v rámci ČR i světa.
  • Vedení výuky na vysokých školách a vedení doktorandů.
  • Vedení, příprava a realizace náročných výstavních projektů včetně mezinárodních.
  • Vytváření koncepcí muzeologie a příslušného vědního oboru.
  • Zhodnocování a představování dílčích i souhrnných výsledků výzkumného nebo vývojového úkolu, a to ústní i písemnou formou.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2621 - Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů 30 165 25 098
26211 - Specialisté archiváři 00 25 024
26212 - Specialisté kurátoři 00 24 327
2632 - Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech 34 199 24 678
26321 - Výzkumní a vývojoví pracovníci v oboru sociologie, antropologie a v příbuzných oborech 00 00
2633 - Filozofové, historici a politologové 30 881 25 007
26330 - Filozofové, historici a politologové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.