Přeskočit navigaci

Ředitel prodeje

Charakteristika

Ředitel prodeje komplexně řídí a zodpovídá za oblast prodeje včetně souvisejících činností, zajišťuje plnění taktických cílů, do kterých jsou dekomponovány cíle podnikatelské strategie.

Činnosti

 • Kontrola připravenosti k realizaci, průběhu provádění i výsledky jednotlivých plánovaných aktivit.
 • Monitorování a analyzování trhu, vývojových trendů a prodejních příležitostí.
 • Podpora plnění závazků společenské odpovědnosti organizace ve svěřené oblasti.
 • Přidělování zdrojů a kapacit nezbytných k provádění plánovaných aktivit.
 • Realizace finanční, personální a technické politiky firmy ve svém odboru.
 • Realizace obchodních úkolů firmy.
 • Řízení systému jakosti všech procesů a výstupů odboru.
 • Schvalování koncepcí akviziční činnosti.
 • Schvalování obchodních smluv a zakázek v rozsahu přidělených rozhodovacích pravomocí.
 • Tvorba plánu prodeje včetně tvorby příslušných kapitol rozpočtu.
 • Udržování obchodních kontaktů s klienty, vytváření dlouhodobých a stabilních vazeb.
 • Určování metod a pracovních postupů plnění přidělených pracovních úkolů.
 • Vedení evidence, výkaznictví a statistiky související s oblastí prodeje.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu jednotlivých pracovníků oddělení prodeje.
 • Vypracovávání reportů a standardních hlášení pro vedení společnosti.
 • Vytváření strategie v oblasti prodejních aktivit firmy.
 • Zabezpečování dodržování environmentálních standardů a ekologických předpisů.
 • Zabezpečování logické i časové návaznosti plnění vzájemně provázaných dílčích úkolů.
 • Zajišťování dodržování norem a zásad BOZP a pravidelného školení pracovníků.
 • Zpracování rozpočtu k jednotlivým plánům.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1221 - Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech 54 529 37 247
12212 - Řídící pracovníci v oblasti obchodu 52 505 32 371

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání