Přeskočit navigaci

Ředitel prodeje

Charakteristika

Ředitel prodeje komplexně řídí a zodpovídá za oblast prodeje včetně souvisejících činností, zajišťuje plnění taktických cílů, do kterých jsou dekomponovány cíle podnikatelské strategie.

Činnosti

 • Kontrola připravenosti k realizaci, průběhu provádění i výsledky jednotlivých plánovaných aktivit.
 • Monitorování a analyzování trhu, vývojových trendů a prodejních příležitostí.
 • Podpora plnění závazků společenské odpovědnosti organizace ve svěřené oblasti.
 • Přidělování zdrojů a kapacit nezbytných k provádění plánovaných aktivit.
 • Realizace finanční, personální a technické politiky firmy ve svém odboru.
 • Realizace obchodních úkolů firmy.
 • Řízení systému jakosti všech procesů a výstupů odboru.
 • Schvalování koncepcí akviziční činnosti.
 • Schvalování obchodních smluv a zakázek v rozsahu přidělených rozhodovacích pravomocí.
 • Tvorba plánu prodeje včetně tvorby příslušných kapitol rozpočtu.
 • Udržování obchodních kontaktů s klienty, vytváření dlouhodobých a stabilních vazeb.
 • Určování metod a pracovních postupů plnění přidělených pracovních úkolů.
 • Vedení evidence, výkaznictví a statistiky související s oblastí prodeje.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu jednotlivých pracovníků oddělení prodeje.
 • Vypracovávání reportů a standardních hlášení pro vedení společnosti.
 • Vytváření strategie v oblasti prodejních aktivit firmy.
 • Zabezpečování dodržování environmentálních standardů a ekologických předpisů.
 • Zabezpečování logické i časové návaznosti plnění vzájemně provázaných dílčích úkolů.
 • Zajišťování dodržování norem a zásad BOZP a pravidelného školení pracovníků.
 • Zpracování rozpočtu k jednotlivým plánům.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1221 - Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech 58 254 39 035
12212 - Řídící pracovníci v oblasti obchodu 55 886 35 848

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání