Přeskočit navigaci

Ředitel kvality

Charakteristika

Ředitel kvality řídí a vede útvar kvality v organizaci, zodpovídá za fungování a rozvoj systému kvality. Zajišťuje stanovení interních směrnic a norem, optimalizaci procesů managementu kvality v organizaci.

Činnosti

 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Analýza pracovních postupů a procesů, podávání návrhů na zlepšení s cílem zvýšení efektivity plnění pracovních úkolů.
 • Analýza ztrát a neshod ve všech procesech, analýza návrhů na zlepšení, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Aplikace moderních metod a nástrojů managementu kvality jako jsou model EFQM, Balanced Scorecard, Six Sigma, Kaizen, Štíhlý podnik, Poka-Joke a další.
 • Koordinace obsahu a forem vedení příslušné dokumentace.
 • Motivace a rozvoj podřízených pracovníků a nastavení kritérií odměňování.
 • Organizace a kontrola činností podřízených vedoucích pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.
 • Plánování a kontrola pravidelných auditů dle požadavků norem ISO nebo odvětvových standardů.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru zvyšování a hodnocení kvality.
 • Reprezentování organizace při udělování certifikátů kvality a při zjišťování spokojenosti zákazníků a obchodních partnerů.
 • Řízení procesu budování, udržování a rozvoje systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace, účast na poradách.
 • Stanovení a optimalizace procesů managementu kvality v organizaci.
 • Stanovení interních směrnic a norem kvality a zajištění jejich dodržování.
 • Vedení podřízených pracovníků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1219 - Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností 54 675 45 379
12191 - Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) 00 53 115

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání