Přeskočit navigaci

Ředitel kvality

Charakteristika

Ředitel kvality řídí a vede útvar kvality v organizaci, zodpovídá za fungování a rozvoj systému kvality. Zajišťuje stanovení interních směrnic a norem, optimalizaci procesů managementu kvality v organizaci.

Činnosti

 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Analýza pracovních postupů a procesů, podávání návrhů na zlepšení s cílem zvýšení efektivity plnění pracovních úkolů.
 • Analýza ztrát a neshod ve všech procesech, analýza návrhů na zlepšení, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Aplikace moderních metod a nástrojů managementu kvality jako jsou model EFQM, Balanced Scorecard, Six Sigma, Kaizen, Štíhlý podnik, Poka-Joke a další.
 • Koordinace obsahu a forem vedení příslušné dokumentace.
 • Motivace a rozvoj podřízených pracovníků a nastavení kritérií odměňování.
 • Organizace a kontrola činností podřízených vedoucích pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.
 • Plánování a kontrola pravidelných auditů dle požadavků norem ISO nebo odvětvových standardů.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru zvyšování a hodnocení kvality.
 • Reprezentování organizace při udělování certifikátů kvality a při zjišťování spokojenosti zákazníků a obchodních partnerů.
 • Řízení procesu budování, udržování a rozvoje systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace, účast na poradách.
 • Stanovení a optimalizace procesů managementu kvality v organizaci.
 • Stanovení interních směrnic a norem kvality a zajištění jejich dodržování.
 • Vedení podřízených pracovníků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1219 - Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností 54 675 45 379
12191 - Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) 00 53 115

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání