Přeskočit navigaci

Kariérový poradce pro zaměstnanost

Charakteristika

Kariérový poradce pro zaměstnanost poskytuje služby zaměřené na pomoc jednotlivcům libovolného věku při výběru jejich povolání, aktivizuje jedince při vyhledávání vhodného zaměstnání a podporuje je ve zvládání jejich profese a v řízení a rozvoji jejich kariéry.

Činnosti

  • Navrhování strategie, plánování programů a způsob jejich realizace pro uplatnění obtížně umístitelných osob na trhu práce.
  • Poskytování individuálního poradenství cílové skupině nezaměstnaných i zaměstnaných klientů se zaměřením na řešení situace nezaměstnanosti a na prevenci nezaměstnanosti včetně volby vhodné rekvalifikace.
  • Poskytování informací o možnostech dalšího vzdělávání jako prostředku prevence nezaměstnanosti a podpory kariérového rozvoje.
  • Provádění základní kariérové diagnostiky zaměřené na identifikaci pracovního a studijního potenciálu, sebepoznání a podporu rozvoje potenciálu jedince.
  • Spolupráce v zájmu klienta s dalšími poradenskými subjekty např: občanské poradny, agentury práce.
  • Tvorba individuálních plánů dalšího vzdělávání a profesního rozvoje.
  • Vedení příslušné administrativy spojené s poradenským procesem a se zabezpečením doplňujících poradenských služeb, např. formou nákupu.
  • Vyhledávání a analýza informací o regionálním, národním i evropském trhu práce a jejich využití v poradenském procesu.
  • Zabezpečování skupinového poradenství zaměřeného na podporu a rozvoj klíčových kompetencí klienta nezbytných pro uplatnění na trhu práce a pro řízení vlastní kariéry.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 16 431 23 528
33337 - Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti 00 24 546

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.