Přeskočit navigaci

Vedoucí střediska karotáže a perforace

Charakteristika

Vedoucí střediska karotáže a perforace řídí a kontroluje práce spojené s karotážním měřením a trhacími pracemi ve vrtech a sondách určených pro těžbu ropy, plynu a jiných kapalin.

Činnosti

  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Legislativní zabezpečení činností spojených s karotážními pracemi a trhacími pracemi na vrtech a sondách.
  • Řízení karotážních měření trhacích prací na vrtech a sondách.
  • Řízení karotážních měření (geofyzikální metoda zjišťování litologického profilu vrtu a jeho technického stavu) ve vrtech a sondách.
  • Řízení osobního motorového vozidla.
  • Sledování nových technických trendů ve vývoji a výzkumu v oblasti karotáže a jejich zavádění do praxe.
  • Spolupráce s odbornými úseky organizace.
  • Tvorba technologických a pracovních postupů.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3121 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství 39 401 00
31211 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby 41 000 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.