Přeskočit navigaci

Technický dozor na povrchu

Charakteristika

Technický dozor na povrchu řídí a organizuje práce ve vymezeném technologickém úseku na povrchovém dolu nebo lomu.

Činnosti

  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Kontrola provádění hornických prací dle technologického postupu.
  • Provádění směnových kontrol pracovišť.
  • Řízení a organizace prací ve vymezeném technologickém úseku.
  • Sledování plnění výrobních úkolů.
  • Spolupráce při zajišťování šetření mimořádných událostí a pracovních úrazů.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Výkon technického dozoru při vedení důlních děl.
  • Zajišťování podkladů pro odměňování podřízených pracovníků.
  • Zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a požární prevence.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3121 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství 39 401 00
31211 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby 41 000 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání