Přeskočit navigaci

Asistent kastelána

Charakteristika

Asistent kastelána spolupracuje na zajištění drobné stavební údržby, péče o mobiliární fond, údržby expozic, prezentace objektu v rámci turistického ruchu, organizaci návštěvnického provozu, průvodcovské činnosti a organizaci úklidu památkového objektu. Zastupuje kastelána v době jeho nepřítomnosti, podílí se na příslušné administrativní činnosti objektu.

Činnosti

 • Aktualizace průvodcovských textů - sylabů a organizace tvorby cizojazyčných příručních textů.
 • Badatelská činnost (archivní výzkum, sledování odborných periodik atd.), iniciace činností vedoucích k rozšíření poznání objektu (spolupráce se školami a profesionály oboru).
 • Dohled nad pomocným personálem (uklizečky, údržba) při práci v interiéru objektu.
 • Kontrola denních harmonogramů návštěvnického provozu, kooperace s pokladní.
 • Kontrola klimatických podmínek v objektu a zajištění vhodné úpravy klimatu.
 • Organizace kulturních akcí.
 • Organizace práce průvodců (personalistika sezónních pracovníků).
 • Péče o mobiliární fond (údržba a konzervace mobiliárních předmětů).
 • Průběžná kontrola instalace expozic.
 • Příprava a realizace speciálních prohlídek, projektů a jiných doprovodných akcí.
 • Sledování pohybu mobiliáře a práce s dokumentací (karty ZE, Castis).
 • Spolupráce s odbornými firmami (restaurátoři, stavební firmy).
 • Vyřizování objednávek prohlídek.
 • Zajišťování a organizace průvodcovských činností.
 • Zajišťování denního režimu expozic (odemykání, větrání, zastiňování oken, instalace květinové výzdoby, chod hodinových strojů atd.).
 • Zajišťování ochrany, provozu a správy památkového objektu.
 • Zajišťování prezentace památkového objektu.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3433 - Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách 00 20 701
34334 - Odborní správci výstav a depozitářů 00 20 697
5113 - Průvodci, delegáti v cestovním ruchu 00 16 704
51132 - Průvodci v kulturních zařízeních 00 16 632

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání