Přeskočit navigaci

Asistent kastelána

Charakteristika

Asistent kastelána spolupracuje na zajištění drobné stavební údržby, péče o mobiliární fond, údržby expozic, prezentace objektu v rámci turistického ruchu, organizaci návštěvnického provozu, průvodcovské činnosti a organizaci úklidu památkového objektu. Zastupuje kastelána v době jeho nepřítomnosti, podílí se na příslušné administrativní činnosti objektu.

Činnosti

 • Aktualizace průvodcovských textů - sylabů a organizace tvorby cizojazyčných příručních textů.
 • Badatelská činnost (archivní výzkum, sledování odborných periodik atd.), iniciace činností vedoucích k rozšíření poznání objektu (spolupráce se školami a profesionály oboru).
 • Dohled nad pomocným personálem (uklizečky, údržba) při práci v interiéru objektu.
 • Kontrola denních harmonogramů návštěvnického provozu, kooperace s pokladní.
 • Kontrola klimatických podmínek v objektu a zajištění vhodné úpravy klimatu.
 • Organizace kulturních akcí.
 • Organizace práce průvodců (personalistika sezónních pracovníků).
 • Péče o mobiliární fond (údržba a konzervace mobiliárních předmětů).
 • Průběžná kontrola instalace expozic.
 • Příprava a realizace speciálních prohlídek, projektů a jiných doprovodných akcí.
 • Sledování pohybu mobiliáře a práce s dokumentací (karty ZE, Castis).
 • Spolupráce s odbornými firmami (restaurátoři, stavební firmy).
 • Vyřizování objednávek prohlídek.
 • Zajišťování a organizace průvodcovských činností.
 • Zajišťování denního režimu expozic (odemykání, větrání, zastiňování oken, instalace květinové výzdoby, chod hodinových strojů atd.).
 • Zajišťování ochrany, provozu a správy památkového objektu.
 • Zajišťování prezentace památkového objektu.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3433 - Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách 00 20 701
34334 - Odborní správci výstav a depozitářů 00 20 697
5113 - Průvodci, delegáti v cestovním ruchu 00 16 704
51132 - Průvodci v kulturních zařízeních 00 16 632

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání