Přeskočit navigaci

Bezpečnostní technik pro povrchovou těžbu

Charakteristika

Bezpečnostní technik pro povrchovou těžbu zajišťuje a kontroluje plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.

Činnosti

 • Kontrola pracovišť a ukládání opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků na úseku BOZP.
 • Metodické řízení pracovníků organizace na úseku BOZP.
 • Sledování vydávání nových báňských předpisů a předpisů, týkajících se Houpa BOZP seznamováni s nimi příslušné pracovníky organizace.
 • Spolupodílení se na předávání pracovišť a seznamování s riziky.
 • Spolupráce na odstraňování závad zjištěných kontrolami státní báňské správy.
 • Vedení dokumentace evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Vyhledávání bezpečnostních rizik a provádění prevence před nimi.
 • Vypracování plánů na zdolávání havárií, závažných provozních nehod.
 • Vypracování směrnic pro poskytování a používání OOPP.
 • Zajišťování a provádění vstupních a periodických školení a přezkušování THP a technického dozoru, včetně ověření zkouškou.
 • Zajišťování bezpečnosti práce na úseku požární ochrany.
 • Zajišťování spolupráce s orgány státní báňské správy.
 • Zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí (závažných provozních nehod, havárií a pracovních úrazů), jejich vyhodnocování a evidence.
 • Zpracování dokumentace prevence hodnocení rizik.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31198 - Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií 30 109 24 127

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.